บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายรวดเดียว

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเงิ นเยี ยวย า “บัตรคนจ ” หรือ “บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ” 3,000 บ าท

พร้อมจ่ ายแล้วทีเดียวรวดในรอบ เดือนกรกฎาคม จำนวน 1.2 ล้านคน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรั ฐบ าล

จากกรณี ที่ประชุมคณะรั ฐมนต รี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวย า

และชดเชยแก่ประชาช นกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของโร คโควิ ด -19

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้ านล้ านบ าท เพื่อแก้ไขปัญหาเยีย วย าและฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไ วรั ส “โ ควิ ด-19” โดยหนึ่งในนั้นคือ “โครงการช่วยเหลือผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ”

ล่ าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า

ในส่วนการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัต รคนจน จำนวน 1.2 ล้ านคน

ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรั ฐบ าลนั้น จะมีการประชุมคณะกร รมการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เพื่อเห็นชอบเงิ นช่วยเหลือกลุ่มนี้

อย่ างไรก็ตาม จำนวน 1,000 บ าท 3 เดือน โดยแนวทางการจ่ายเงิ น จะเป็นการโอ นเงิ นให้ครั้งเดียว จำนวน 3,000 บ าท ในเดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุด การจ่ ายเงิ นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระท บจากโ ควิ ด-19

จะออกมาต รการจ่ ายเ งินลักษณะนี้อีกหรือไม่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีแนวคิด เพราะจะต้องรอประเมินเศรษฐกิจ

ก่อนว่าจะดีขึ้นมากแค่ไหน เนื่องจากวันที่ 1 ก.ค. ประชาช นเริ่มกลับมาทำงานอย่ างเต็มตัว

และธุรกิจต่างๆ รวมถึง ร้ านค้ าก็กลับมาเปิ ดให้บริการกันหมดแล้ว

อย่ างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2563 สศค.แถลงตัวเลขประม าณกา รณ์เศร ษฐกิจใหม่

ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากเกิ ดการแพร่ระบ า ดของโ ค วิ ด-19 หลังจากเดือนมิถุนายน 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจแล้ว.