คลังตอบ ชัดเจนแล้ว คนละครึ่งเฟส 5

News

เป็นเรื่องราวที่มีคนพูดถึง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ว่ายังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่เบื้องต้นจะไม่มีการเปิดลงทะเบียน หรือเพิ่มวงเงินสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิไปแล้วในปัจจุบัน อีกทั้งกระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาคนละครึ่งเฟส 5 โดยวงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการจะต้องนำส่งคืน สภาพัฒน์ (สศช.) เพราะเงินดังกล่ าวเป็นงบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อให้สภาพัฒน์นำงบกลับไปใช้ในโครงการอื่นๆ ต่อไป

สำหรับามคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 มี.ค. 65 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.81 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 58,552.88 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.32 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,858.98 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.24 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 420.90 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นกลุ่มเดิม จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 51,992.4 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 7.85 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,280.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 53,273.0 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 27,079.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 26,193.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 22,041.9 ล้านบาท

ร้านธงฟ้า 9,082.7 ล้านบาท

ร้าน OTOP 2,335.4 ล้านบาท

ร้านค้าทั่วไป 18,779.5 ล้านบาท

ร้านบริการ 935.6 ล้านบาท

กิจการขนส่งสาธารณะ 97.9 ล้านบาท

โดยมีผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทpธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.7 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,559.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 808.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 750.8 ล้านบาท และผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.28 หมื่นราย

โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่ าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครบ