เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงสรุป ปมแตงโม

News

ข่าวด่วนที่ประชาชนจับตาสำหรับวันนี้ 26 เมษายน 2565 โดยเมื่อไม่นานมานี้ตำรวจแถลงสรุปค ดีแตงโมตกสปีดโบ๊ท จมแม่น้ำเจ้าพระย า มีคนทำประมา ทเป็นเหตุให้อดีตนางเอกดั งเ สีย ชี วิ ต พิสูจน์บา ดแ ผลแล้วถูกใบพัดเรือที่ขาตกจากท้ายเรือ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ยืนยันว่า การเสี ยชี วิตของแตงโม นิดา ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ กรณีตกเรือสปีดโบ๊ท ไม่ใช่อุ บัติเห ตุ แตงโมไม่ได้ประม า ทตกน้ำเอง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานว่า มีคนประม าท จนทำให้แตงโม นิดาตกน้ำเสี ยชี วิต

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ระบุว่า แผลที่เกิดบนต้นขาของแตงโม เข้ากันได้กับใบพัดเรือ สันนิษฐานว่าถูกน้ำดูดเข้าไปหาใบพัด ส่วนประเด็น ปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นว่า แตงโม ปัสสาวะท้ายเรือ มีคนเห็นคนเดียวคือ แซน ที่อยู่ท้ายเรือ ส่วนประเด็นการตกเรือ พิสูจน์ว่าตกหัวเรือหรือท้ายเรือ คือบ าดแผ ล ที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเข้าได้กันกับใบพัดเรือ ประกอบกับศีรษะไม่มีร อยฟ กช้ำ มีเพียงบาดแผลที่ต้นขาถึงปลายเท้า ทำให้เชื่อได้ว่าต กท้ายเรือ พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.นนทบุรี เปิดเผยว่า

พนักงานสอบสวนได้ทำค ดี สอบสวนพยาน 124 ปาก เป็นพยานบุคคล 108 ปาก พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานเอกสาร 47 ฉบับ พยานวัตถุ 88 ชิ้น คลิป วงจรปิด 200 คลิป มีเอก 2,249 แผ่น จากพย านหลักฐานดำเนินค ดีทั้ง 5 คนบนเรือ และอีกผู้ที่ให้คำปรึกษา รวม 6 คน สั่งฟ้ องผู้ต้ องหาทั้้งหมด 6คน ดังนี้

1.ปอ นายดนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ดำเนินค ดี กระทำโดยประทาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความต าย,ผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตร รับรองความถูกต้องตามก ฎหมาย, ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ,ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆ,ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือ,แ จ้งข้อความเท็ จเกี่ยวกับความผิ ดอาญ าแก่พนังงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

2.เบิร์ต นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานนท์ แ จ้งข้ อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความต าย,เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามก ฎหมาย ,ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ และทิ้งของปฏิกูลใดๆ ลงในแม่น้ำ

3.จ๊อบ นายนิทัศน์ กีรติสุทธสาธร ข้ อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโท ษ หรือใช้รับโท ษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลายซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยาน หลักฐานในการกระทำผิด และ ทิ้งสิ่งของปฎิกูลใดๆลงในแม่น้ำ

4.กระติกน.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ ข้อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือใช้รับโท ษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลายซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยาน หลักฐานในการกระทำผิด และแจ้งข้อความอันเป็นเท็ จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสี ยหาย

5.แซน นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ แจ้ งข้อหาประมา ทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความต าย

6.เอ็ม นายภีมธรรมธีรศรี ข้ อหา เพื่อจะช่วยผู้อื่มิให้รับโ ทษ หรือให้รับโท ษน้อยลง ทำให้เสียห าย ทำล าย ซ่อนเ ร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูยหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยาน หลักฐานในการกระทำผิ ด (ป.อาญ า ม.184) และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิ ดอาญ าแก่พนังานสอบสวน

ขอบคุณ posttoday