ผลตรวจ คนบนเรือแตงโม พบ 1 ราย มีสาร Alprazolam

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงหาคำตอบและมีหลักฐานใหม่ๆออกมาให้ทราบอยู่เรื่อยๆ และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็ จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทย า โรงพย าบาลตำรวจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค ดีการเสี ยชีวิ ตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์


ออกแล้ว ผลตรวจ คนบนเรือแตงโม


ออกแล้ว ผลตรวจ คนบนเรือแตงโม

หรือแตงโม ตามที่นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อเท็ จจริง ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยก ฎหมาย

และเลือกปฏิบัติในการตรวจหาสา รเส พติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจักษ์พย านจำนวน 3 คน แต่ไม่ตรวจหาส ารเ สพติด ในร่างกายของประจักษ์พย านอีก 2 คน ซึ่งเป็นค ดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ได้ประสานเจ้าหน้าที่ โรงพย าบาลพระนั่งเกล้า ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพย านบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ จำนวน 3 ราย ระหว่างเวลา 12.07 น. ถึงเวลา 13.30 น. ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี

ได้ส่งตัวอย่างเลื อดดังกล่าว ไปยังสถาบันนิติเวชวิทย า เพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และตรวจหาส ารเส พติดในร่างกายของพย านบุคคลในเรือลำเกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือ ดโดยวิธี Gas Chromatography ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

แต่ผลการตรวจหาสารเส พติดของพยานบุคคลจำนวน 1 ราย ตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินส์ ชนิด Alprazolam อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ได้ประสานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทย า โรงพย าบาลตำรวจ ตรวจร่างกาย ส ารเส พติด

และเก็บชีววัตถุของพ ย านบุคคล จำนวน 5 ราย ที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุ โดยทำการเก็บตัวอย่างปั สสาวะจากพย านบุคคล จำนวน 3 ราย และปัสสาวะและเลือดจำนวน 1 ราย แต่พย านบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวน 1 ราย ไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใด ๆ เนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลื อดและปั สสาวะ

ทั้งนี้ สารเส พติดสามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผม โดยสามารถตรวจหาสา รเส พติ ดได้ย้อนหลังนานกว่า 3 เดือน แต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแ อลกอฮอล์นั้น จะสามารถตรวจพบภายหลังดื่มแอ ลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายภายใน 30 นาที

และปริมาณแอ ลกอฮ อล์จะลดลงเฉลี่ย 15 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็ จจริงจากตำรวจภูธรภาค 1 แล้ว จะเร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็ว และขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในค ดีนี้อย่างเท่าเทียมกัน

โดยยึดถือพย านหลักฐานและหลักกฎหม ายเป็นสำคัญ ข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเส พติด ย าอัลปราโซแลม alprazolam เป็นย ากลุ่ม benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์สั้นหรือนานปานกลาง เช่นเดียวกับ lorazepam มีชื่อทางการค้า เช่น zolam xanax เป็นต้น ใช้สำหรับรักษ าอาการวิต กกังวล สงบระงับ

และช่วยให้นอนหลับ มีการดูดซึมย า t max ภายใน 1-2 ชั่วโมง จับกับโปรตีนในพลาสมาได้ 67-72 % และมีค่าครึ่งชีวิต 11.1 19 ชั่วโมง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทย าอื่น ๆ ที่พบ เช่น คลายกล้ามเนื้อลาย muscle relaxants ต้านอาการชั ก antiepileptics

ทำให้สูญเ สียความทรงจำชั่วขณะ anterograde amnesia ความสามารถในการเรียนรู้ และความจำลดลง สมรรถภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญ หรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลง เนื่องจากย านี้มีผลต่อระบบประ สา ทส่วนกลางจึงมีผู้ที่นำย านี้มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เช่น ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่า ย าเสี ยตั ว