เช็คด่วน เผยแพร่รูปคนอื่น ไม่ได้รับอนุญาต

เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงมาก ในวันที่ 27 พฤาภาคม ที่จะถึงนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาหลักของกฎหมาย อยู่ที่การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้อื่นจะไม่สามารถเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนได้

เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเก็บ ใช้ และเผยแพร่ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงระบุตัวเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (มนุษย์) ได้ และรวมถึง “ภาพถ่ายบุคคลที่เห็นหน้าชัดเจน ด้วย

 

 

หากผู้ใดนำข้อมูลดังกล่ าวออกเผยแพร่โดยเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต เจ้าของข้อมูลมีสิทธิแจ้งความดำเนินการได้ โดยมีโท ษทั้งทางแพ่งและอาญา

ดังนั้น จากเนื้อหากฎหมายข้างต้น การโพสภาพลง Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆ จึงรวมอยู่ในความหมายที่ได้รับความคุ้มครองตามก ฎหมายนี้ด้วย หากภาพดังกล่ าวเห็นหน้าบุคคลอย่างชัดเจน ก่อนนำไปใช้ต้องได้การอนุญาตจากเจ้าของใบหน้านั้นก่อน

 

 

ในกรณีที่ฝ่าฝืนนั้น กฎหมายฉบับนี้มีทั้งโท ษทั้งจำ, ทั้งปรับ และจ่ายค่าเสี ยหา ย โดยโท ษสูงสุดคือ ทั้งจำ 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท และจ่ายค่าเสี ยหา ยสองเท่า

วิธีการป้องกัน เพื่อเลี่ยงการทำผิดก ฎหมายฉบับนี้ อาทิ หากเป็นงานอีเวนท์ หรือสัมมนาต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และไม่สามารถขออนุญาตรายบุคคลได้สะดวก อาจมีการตั้งป้ายแจ้งผู้เข้าร่วมงาน แจ้งขออนุญาตถ่ายภาพ และเผยแพร่ภาพภายในงาน ณ จุดลงทะเบียน โดยให้ผู้ร่วมงานลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนนั้นก็สามารถป้องกันการกระทำอันจะเป็นการละเมิดสิทธิตามก ฎหมายได้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ที่มา เฟซบุ๊กเพจ กฎหมายสายย่อ